metasonic® Process Suite predstavuje Next Generation BPM Suite & Business Software umožňujúci :

• modelovanie procesov
• optimalizáciu procesov
• automatizáciu procesov
• meranie výkonnosti procesov

Hlavnou konkurenčnou výhodou oproti iným produktom je veľmi rýchle a jednoduché vytvorenie reálnej IT aplikácie z procesného modelu iba v 3 krokoch :

 • procesný model – užívatelia (biznis oddelenie) s podporou IT oddelenia namodelujú svoj proces(y) a definujú služby potrebné na efektívne plnenie svojich úloh. Tento proces(y) môžu ihneď interaktívne validovať s inými užívateľmi využitím web platformy bez akéhokoľvek programovania.
 • integrácia – užívatelia môžu jednoducho prepojiť svoje procesné modely na existujúce IT aplikácie, z ktorých potrebujú dáta a tiež veľmi jednoducho prepojiť procesné modely s organizačnou štruktúrou.
 • vykonávanie – užívatelia realizujú proces(y) automatizovane presne tak, ako si ho namodelovali. metasonic® Process Suite automaticky generuje z biznis procesného modelu IT workflow aplikáciu. Užívatelia sú pri plnení svojich úloh automaticky vedení krok za krokom v súlade s pravidlami priebehu procesu.

Jedinečnou črtou metasonic® Process Suite je použitie patentovo chránenej S-BPM (Subject-Oriented Business Process Management) metodológie.
S-BPM metodológia predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým BPMN metodikám. Popis procesov (modelovanie) je orientované na účastníkov procesov (subjekty) a popis komunikácie a väzieb medzi nimi.

metasonic® Process Suite tvoria 4 základné moduly :

metasonic® BUILD – prostredie pre analýzu, modelovanie a dizajn procesov pomocou S-BPM metodológie. Účastníci procesov môžu veľmi jednoducho len s použitím 5 symbolov a bez akéhokoľvek programovania modelovať svoje procesy využívajúc intuitívne orientovaný užívateľský interfejs a pripájať potrebné služby. Zabezpečuje tiež integráciu procesného biznis modelu do IT prostredia.
metasonic® PROOF  – modul pre validáciu a optimalizáciu procesného modelu. Je založený na princípe S-BPM metodiky a umožňuje interaktívne testovanie IT aplikácie, vytvorenej automaticky z procesného modelu bez akéhokoľvek programovania. Validáciou procesného modelu a IT aplikácie sa realizuje aj ich optimalizácia.
metasonic® BASE – administratívny komponent zabezpečujúci potrebnú infraštruktúru fungovania metasonic® Process Suite v prevádzkovom prostredí. Používa sa aj na namapovanie organizačnej štruktúry na procesný biznis model ( role, užívatelia, skupiny).
metasonic® FLOW – predstavuje vykonávateľnú (execution) aplikáciu pre riadenie workflow automaticky generovanú z procesného biznis modelu bez akéhokoľvek programovania. metasonic® FLOW predstavuje procesný portál metasonic® Process Suite. Umožňuje subjektovo orientovaný prístup k biznis procesom, ktoré sú namodelované v metasonic® BUILD. Koncoví užívatelia metasonic® Process Suite používajú len tento modul metasonic® Process Suite.

Jedinečnou a unikátnou konkurenčnou výhodou metasonic® Process Suite je možnosť modelovania na interaktívnom modelovacom stole metasonic® Process Touch, čo hlavne ľuďom z biznisu značne uľahčuje a zjednodušuje modelovanie a tiež odstraňuje obvyklé bariéry pred „počítačom a obrazovkou“.

 

metasonic® Process Suite – Next Generation BPM Suite & Business Software :

 • extrémne krátky čas vytvorenia reálnej IT aplikácie (prototyp pripravený do 3-4 týždňov)
 • vysoká zaangažovanosť biznis oddelení pri tvorbe vlastnej IT aplikácie
 • silné prepojenie a odstránenie bariér medzi biznisom a IT
 • kontinuálne zlepšovanie IT aplikácie namiesto realizácie projektov
 • dramatické zníženie nákladov na servis a údržbu IT aplikácie
 • umožňuje meranie výkonnosti procesov na báze KPI
 • optimalizácia procesov založená na faktoch a číslach z reálnej prevádzky procesov, nie na „benchmarkingu&best practices“
 • podporované agilné metódy vývoja aplikácie (SCRUM)
 • riešenie vhodné pre procesný Cloud
 • natívna integrácia s výkonným DMS/ECM systémom

 

metasonic® Process Suite – zákazníkmi deklarované prínosy z reálnych implementácii :

 • skrátenie času vývoja IT aplikácie : 40 – 60 %
 • zníženie nákladov na vývoj IT aplikácie : 60 – 80 %
 • skrátenie doby realizácie procesu : 30 – 70 %
 • zvýšenie priepustnosti procesu : 20 – 30 %
 • zníženie nákladov na implementáciu a servis ERP aplikácii : 20 – 40 %
 • edukcia change managementu v IT aplikáciach :  20 – 30 %