Subject-oriented Business Process Management (S-BPM) je novátorský a jedinečný prístup k BPM, ktorý predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým BPMN metodikám. Popis procesov (modelovanie) je orientované na účastníkov procesov (subjekty) a popis komunikácie a väzieb medzi nimi. Pri analýze a modelovaní procesov sa postupuje spôsobom zdola-nahor (bottom-up), na rozdiel od  zvyčajného prístupu zhora-nadol (top-down).

Základný koncept S-BPM metodiky je postavený na týchto atribútoch :

  • komplexnosť je riešená cez izolovanosť – rozdelenie komplexnej logiky na menšie, asychrónne fungujúce časti (workplaces)
  • komunikácia ako základ koordinácie jednotlivých workplaces – štruktúrovaná komunikácia znamená distribúciu správnych informácii v správnom čase na správne workplaces
  • popis procesov prirodzeným jazykom – využitím konceptu prirodzeného jazyka (podmet – prísudok – predmet) sprístupniť modelovanie aj ľuďom z biznisu
  • sémantické modely ihneď generujú programový kód – biznis môže spoluvytvárať a meniť svoje vlastné aplikácie

 

S-BPM umožňuje účastníkom procesu zaistiť, že ich biznis procesy sú vždy v súlade s biznis realitou. Akéhoľvek zmeny v procesoch môžu byť implementované za „pochodu“ a za účasti účastníkov procesu. To umožnuje vlastníkom procesov (biznisu) prevziať kontrolu nad svojimi biznis procesmi. Výsledkom je procesne orientovaná a riadená firma (organizácia).

S-BPM reprezentuje nový a inovatívny prístup k analýze, modelovaniu, dizajnu a prevádzke automatizovaných pracovných procesov, ktorý je v kontraste oproti súčasnému bežnému spôsobu automatizácie pracovných procesov pomocou BPMN metodík.

 

Výhody S-BPM metodiky oproti štandardným BPMN metodikám

  1. modelovanie len využitím 5 symbolov – modelovať môžu účastníci procesu (biznis) bez rozsiahlych školení a expertných znalostí
  2. modelovací jazyk veľmi podobný bežnému jazyku – zrozumiteľné ľuďom z biznisu
  3. modelovanie je zároveň programovanie – sémantické modely ihneď vytvárajú kód; v každom okamihu modelovania je k dispozícii spustiteľná  IT aplikácia
  4. personalizovaný pohľad na proces – každý účastník procesu jednoznačne vidí proces zo svojho pohľadu vrátane vstupov a výstupov
  5. základom modelovania je komunikácia medzi účastníkmi procesu – nepopisuje sa priebeh procesu, ale  štruktúrovaná komunikácia medzi účastníkmi procesu 
  6. jednoduchá správa, údržba a aktualizácia procesných modelov