Transpetrol

  • Redokumentácia SAP riešení
  • Vypracovanie koncepcie štandardizácie riadenia dokumentácie pre SAP riešenia
  • Zabezpečenie prístupov používateľov k dokumentácii SAP z prostredia SAP riešení