JAZA Consulting s.r.o.

Jiráskova 70

080 05 Prešov

 


IČO :    46 913 262

DIČ :    2023671716

IČ pre DPH :    SK2023671716


Konateľ:    Ing. Jaroslav Zamborský

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 27048/P

IBAN :    SK56 1100 0000 0029 2988 6727


jaroslav.zamborsky@www.jazaconsulting.sk